Quản lý vật tư

Ngày đăng: 02:18:10 23-07-2016

Mình không phải dân chuyên môn kho hàng nhưng theo thiển nghĩ, mình quan niệm thế này

Trong quản lý kho hàng, để thuận tiện cho việc tính toán tồn kho người ta phân loại dư lày

1. Xác định đặc tính hàng hóa (để lâu được không hay là chỉ có thời hạn lưu kho nhất định)

Nếu là hàng có thời hạn lưu kho thì trong bảng danh mục loại hàng cần có thêm trường thời hạn lưu kho tối đa ... xx ngày

2. Mô tả nghiệp vụ xuất nhập kho

Nhập vào phải quản lý được

+ Ngày nhập

+ Số lượng nhập

+ Nơi chứa chấp

Xuất ra phải quản lý được tối thiều

+ Ngày xuất

+ Số lượng xuất

+ Xuất từ chỗ nào?

Báo cáo tồn kho lúc này chỉ đơn giản là

Tính tổng lượng nhập vào, trừ đi lượng xuất ra (có thể theo kho hay theo danh mục hàng hóa ...)

Cái này dùng Query dạng Groupby và các hàm Sum là xong.

Có nhiều người hay tính ngay tồn kho đưa vào 1 trường để sau này chỉ cần truy vấn ngày xuất gần nhất là biết còn bao nhiêu.

(Cách này tiện với các kho có nhiều hàng hóa khác nhau, số lượng lớn)

Cần nhớ là DLOOKUP, bản chất là hàm tìm kiếm trong bảng - như vậy nó chỉ có thể tìm chứ nó không thực hiện các biện pháp tính toán được.

Xem qua file ví dụ nhé...