Quy trình tạm thời về Kế hoạch hàng năm cấp xã tại Quảng Trị

Ngày đăng: 16:09:46 29-07-2010

Hôm qua, ngày 28 tháng 07 năm 2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Trị cũng đã chính thức ban hành Quy trình tạm thời về công tác kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm cấp xã để áp dụng tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quảng Trị.

Do đặc thù trên địa bàn tỉnh có nhiều Dự án, Chương trình có mục tiêu tăng cường năng lực về đổi mới công tác kế hoạch như Chia Sẻ, PLAN ... nên Quy trình này đã được thiết kế nhằm hài hòa hóa các quy trình hiện tại của các dự án.

Nhìn chung, mặc dù còn có nhiều nội dung cần sửa đổi nhưng có thể nói đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực thống nhất các quan điểm kế hoạch hóa trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ phối hợp với các bên tổ chức áp dụng đại trà trên toàn tỉnh trong đó cho phép thử nghiệm áp dụng nhiều mô hình bảng biểu kế hoạch.

Sắp tới, trong tháng 10-11, Sở sẽ tổ chức đánh giá toàn diện để xây dựng quy trình thống nhất nhằm tiến tới thử nghiệm lần 2 và Thể chế hóa vào cuối 2011.