Thể chế hóa

Sau thời gian thử nghiệm với nhiều kết quả, ngày 7/3/2014, UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành thể chế hóa công tác kế hoạch phát triển KTXH hàng năm cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Để chuẩn bị cho quá trình lan rộng thực hiện lập kế hoạch 2015, toàn tỉnh đang gấp rút củng cố năng lực cho đội ngũ giảng viên nguồn.

Nhằm phục vụ cho việc xây dựng bài giảng, chúng tôi xin phép chia sẻ một số bài trình bày để sử dụng tham khảo.