Đổi mới Kế hoạch

Đây là chuyên mục để đăng tải các bài viết, tài liệu và một số chia sẻ của các bên liên quan về Đổi mới công tác kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các cấp.