Trà Vinh

Trong 2 ngày 30/6 - 01/07/2016, với sự hỗ trợ của Dự án AMD (Sinh kế bền vững cho người nghèo), Sở Kế hoạch Đầu tư Trà Vinh đã tổ chức lớp tập huấn giảng viên nguồn TOT về Quy trình Lập kế hoạch phát triển KTXH hàng năm cấp huyện.

Do thời lượng tập huấn ngắn nên nhóm thực hiện chỉ tập trung làm sâu sắc một số kỹ năng chính liên quan đến phân tích SWOT (Mạnh - Yếu - Cơ hội - Thách thức) cũng như kỹ năng xây dựng dự thảo kế hoạch cấp huyện.

Các nội dung liên quan đến rà soát, lồng ghép kế hoạch cấp xã chưa được đề cập kỹ.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của Quy trình đó là đảm bảo được tính chiến lược và tính kết nối giữa kế hoạch cấp xã với kế hoạch cấp huyện.

Các tài liệu liên quan đến lớp học xin tải về từ các đường link dưới đây.

Học viên từ huyện Trà Cú trình bày kết quả thảo luận
Khung cảnh chung
Khung cảnh chung

Trong trường hợp cần hỗ trợ, xin liên hệ nhóm tư vấn theo thông tin sau

Đặng Đình Ngọc & Nguyễn Đình Đại

Tel: 091 322 0994, email: ngocdd@sfdp.net