Tổng hợp thông tin từ Word bằng ContentControl

Ngày đăng: 06:05:44 23-12-2015

Bài này dựa trên 1 ứng dụng tôi viết cho một đối tác trong đó thực hiện:

1. Tạo mẫu template chuẩn trong Word với ContentControl và người dùng có thể nhập công thức toán học;

Mẫu này có Macro để đảm bảo khóa nội dung người dùng nhập vào theo chuẩn.

2. Ứng dụng mở tài liệu sản phẩm, nhập công thức và sao lưu vào Excel, nén dữ liệu sao cho sẵn sàng để tải lên một trang web chuyên về học và thi trực tuyến.

Thấy có nhiều thứ hay ho liên quan đến ContentControl và công thức toán, tôi gửi lên đây để mọi người tham khảo.

Yêu cầu: Cài đặt MathType từ 6.9 trở lên

Office từ 2007 trở lên, phiên bản dành cho Windows

Liên kết tải về ở đây

http://www.sfdp.net/thuthuataccess/demo/Perfectice.rar?attredirects=0&d=1