Hiệp hội Doanh nghiệp

Đây là phụ trang thông tin của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Tại đây các bạn có hể tiếp cận mẫu phản hồi thông tin về môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy cải cách và cải thiện chính sách phục vụ của chính quyền!