Tổng hợp kế hoạch

CẬP NHẬP MỚI:::

Theo ý kiến của Yên bái, tôi đã biên soạn được công cụ tổng hợp tự động kế hoạch cho Dự án Giảm nghèo. Các bạn chỉ cần tập hợp các file Excel của các xã vào một thư mục và sử dụng công cụ tổng hợp huyện dưới đây là có thể nhanh chóng tổng hợp được thông tin cho huyện để phân tích.

Để giúp các huyện, tỉnh tổng hợp kế hoạch các xã trong vùng dự án một cách dễ dàng, tôi xin phép gửi một công cụ tổng hợp đơn giản bằng Excel.

Cách thức sử dụng như sau:

Bước 1: BQLDA Huyện rà soát thông tin kế hoạch xã

1. Nhận Kế hoạch của các xã

2. Kiểm tra việc bổ sung thông tin vào các biểu II.6.D

3. Rà soát kiểm tra hoạt động, lọc bỏ một số hoạt động và nêu rõ lý do không chấp nhận vào cột ghi chú

4. Chuyển trạng thái hoạt động trong biểu II.5.B về Không hợp lệ

5. Kiểm tra xem họ đã đưa thông tin về Tiểu hợp phần/ hợp phần trong biểu II.6.D chưa - thông tin này bắt buộc các xã phải nhập - vì có thể trên huyện ta không nắm được thông tin

Lưu ý:

Một số trường hợp trong biểu II.6.D có lỗi #VALUE là do số nhập trong cột nguồn lực/ kinh phí tại biểu II.5.B bị sai định dạng, để nghị kiểm tra xem lỗi dòng nào

Nếu không có thông tin HP và tiểu hợp phần trong biểu II.6.D - biểu tổng hợp sẽ không tính toán được!

Bước 2: Đưa vào biểu tổng hợp

1. Vào biểu II.6.D, Kích hoạt chế độ lọc

2. Copy các hoạt động trong biểu II.6.D của xã, Dán giá trị (Paste Special, chọn dán Value, xem hình) vào biểu Tổng hợp của huyện, ghi tên xã vào cột cuối cùng đối với từng hoạt động

3. Xem biểu đánh giá để điều chỉnh lại hoạt động nếu cần (theo cơ cấu, định mức …v)

Nếu tiếp tục loại bỏ hoạt động có STT nào thì quay lại biểu II.5.B của xã đó, ghi không hợp lệ và lý do vào cột ghi chú

4. Xóa dòng có hoạt động bị từ chối trong biểu tổng hợp. Chọn cả dòng và xóa. Tại sao lại phải rà lại? Vì có thể không đảm bảo cơ cấu tổng thể của toàn huyện

Lưu ý:

Khi copy bị thiếu dòng thì có thể chèn thêm dòng

Bắt buộc phải ghi tên xã vào cột cuối cùng của hoạt động của mỗi xã. Tên xã trong biểu tổng hợp phải giống với tên xã trong biểu Danhgia

thì công thức mới chạy đúng.