Kế hoạch 2015

Trong năm 2014, Dự án bước vào cuối giai đoạn thực hiện chính, phần lớn các hoạt động dự án đã chuyển sang giai đoạn tăng tốc để chuẩn bị hoàn tất theo thiết kế. Từ nhu cầu thực tiễn cũng như những thành tựu mà dự án đã đạt được, giai đoạn Tài trợ bổ sung đã được Chính phủ và Ngân hàng Thế giới thông qua.

Nhằm phục vụ cho công tác kế hoạch dự án 2015, chúng tôi mở thêm trang thông tin này để đăng tải một số tài liệu cập nhập phục vụ cho việc thực hiện THP 3.1 cũng như một số hoạt động khác của dự án.

Riêng các phần mềm phục vụ lập kế hoạch hiện đã được tái cấu trúc và đặt trong mục Phần mềm (liên kết trên đầu trang) hoặc thanh thực đơn bên trái.

Các tài liệu kèm theo dưới đây bao gồm:

    • Bộ tài liệu phục vụ lập kế hoạch phát triển KTXH hàng năm cấp xã 2015;

    • Các tài liệu đọc thêm khác về Thể chế hóa công tác kế hoạch.