Tập huấn Quy trình lập kế hoạch tại Con Cuông

Ngày đăng: 01:36:14 21-08-2010

Trên cơ sở Quy trình tạm thời về Lập kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội cấp xã hàng năm đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư ban hành; từ ngày 19 đến 22 tháng 08, Phòng Tài chính & Kế hoạch huyện Con Cuông phối hợp với cán bộ Sở Kế hoạch & Đầu tư, cán bộ kỹ thuật dự án VIE028, đã tổ chức tập huấn về Quy trình mới cho cán bộ tất cả các xã trong huyện (mỗi xã có 3 người tham gia).

Kinh phí thực hiện đợt tập huấn này được khai thác từ nhiều nguồn khác nhau trong đó có dự án VIE028, Sở Kế hoạch & Đầu tư và một phần tư kinh phí của huyện.

Được biết trong đợt tập huấn, cán bộ các xã đã được giới thiệu các kỹ năng tính toán để xây dựng một số chỉ số kế hoạch; ngoài ra, tổ công tác huyện cũng giới thiệu phương pháp tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin và cách thức chuẩn bị dự thảo kế hoạch theo tinh thần đã được chuyển giao trong đợt tập huấn các tổ công tác huyện ngày 12-13 tháng 7 tại Tương Dương..

Bên cạnh các nội dung theo quy định trong Quy trình, Tổ công tác huyện cũng chủ động có những điều chỉnh nhỏ để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của địa phương, nâng cao tính khả thi của bản kế hoạch.