TD&ĐG Kế hoạch PTKTXH

Sau thời gian nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã sơ bộ hoàn thành phương pháp luận về hoạt động Theo dõi & Đánh giá Kế hoạch phát triển KTXH cấp xã dựa vào kết quả. Lý thuyết chung của phương pháp này là dựa vào ý kiến phản hồi của nhân dân đối với các hoạt động dịch vụ do chính quyền cung cấp.

Việc khảo sát sẽ do HĐND xã tổ chức thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri. Số liệu khảo sát sau đó sẽ được tổng hợp vào công cụ phần mềm để tự động hóa việc xây dựng báo cáo, giản tiện quá trình chuẩn bị báo cáo.

Mẫu khảo sát có thể tải về tại đây (hoặc liên kết ở cuối bài này) in thành 2 mặt để tiết kiệm.

Phần mềm ứng dụng sẽ được công bố sau.

Xin chân thành cảm ơn