Kế hoạch gắn với nguồn lực

Ngày đăng: 09:40:38 05-10-2012

Đây là bài nghiên cứu do cán bộ của tổ chức HEVELTAS - đơn vị tư vấn thực hiện chương trình PS-ARD do tổ chức Hợp tác phát triển Thụy Sĩ tài trợ thực hiện tại 2 tỉnh Cao Bằng và Hòa Bình.

Bài viết đặt ra những vấn đề liên quan đến việc tăng cường tính kết nối giữa Lập kế hoạch phát triển KTXH có sự tham gia tại cấp xã gắn với nguồn lực trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại tại Việt Nam.

Bài viết hiện chỉ có phiên bản bằng tiếng Anh và đã được chia sẻ trong một số hội thảo chuyên đề.