Một số bản kế hoạch mẫu

Ngày đăng: 06:35:12 19-11-2014

Mặc dù các bản kế hoạch của các xã chưa phải là mẫu tốt nhất nhưng cũng có thể sử dụng để tham khảo được. Các bản kế hoạch này đã được một số xã sử dụng tốt trong quá trình điều hành của họ.

Xin được chia sẻ để mọi người tiện tham khảo.