Kế hoạch 2013

Quy trình kế hoạch hàng năm cấp xã đã được áp dụng tại Bác Ái - Ninh Thuận từ 2010, đến nay đã có những kết quả đáng ghi nhận. Các xã đã nắm được những nguyên tắc cơ bản trong lập kế hoạch và đã có thể thực hiện được phần lớn công việc theo quy định.

Năm 2012, với sự tham gia của dự án Tam Nông, tại Bác Ái, các xã đã chuyển sang sử dụng Quy trình kế hoạch lồng ghép định hướng thị trường được xây dựng trên cơ sở thừa kế những kinh nghiệm của quy trình MoSEDP và quy trình đã sử dụng tại Bác Ái.

Trong thời gian từ 28/08 đến 01/09/2012 tại Bác Ái đã có 2 lớp tập huấn về quy trình lồng ghép được tổ chức.

Nhìn chung các học viên đều rất phấn khởi và tích cực tham gia các hoạt động tập huấn.