Tài liệu phục vụ tư vấn

Ngày đăng: 07:42:20 16-12-2010

Đây là toàn bộ các tài liệu đầu vào được sử dụng để thực hiện lập kế hoạch cấp xã tại các vùng dự án ở Quảng trị.

Các tài liệu tại Hòa Bình là tại liệu gốc xuất bản từ 9/2009. Tài liệu đã điều chỉnh tại Quảng trị là nhóm được sửa đổi một số điểm.