Nhật ký NSPT xã

:::Chú ý:::

Theo yêu cầu của cán bộ Quản lý Tài chỉnh Trung ương, phần quản lý hành chính phải tuân thủ nguyên tắc trong PIM. Do yêu này, tôi đã sửa lại bảng quản lý hành chính trong công cụ. Tuy nhiên, để đáp ứng việc cho phép thanh toán chuyển khoản đối với chi phí QLHC, tôi đã tổ chức lại cách sắp xếp các nghiệp vụ như sau:

  • Phần nghiệp vụ bây giờ chỉ còn 2 hình thức thanh toán là Chi thanh toán TM và Thanh toán nhà cung cấp - CK.

  • Sau khi cọn hình thức thanh toán, các bạn sẽ chọn mục tiêu chi ứng với nội dung phù hợp (xây lắp, dịch vụ ... văn phòng phẩm, chi khác). Cách tổ chức này có tình lô gic hơn nhưng sẽ làm cho phần thông tin các bạn đang dùng theo công cụ cũ trở nên không còn phù hợp và cần có sự điều chỉnh. Cụ thể:

    • Tất cả các nghiệp vụ chi Văn phòng phẩm ...vv thuôc quản lý hành chính sẽ không chọn được nữa và chúng ta phải chuyển thành hình thức chi trả phù hợp (tiền mặt hoặc chuyển khoản).

    • Để điều chỉnh, các bạn có thể dùng tính năng tìm kiếm thay thế của Excel áp dụng đối với cột số liệu (tìm tất cả những gì là văn phòng phẩm trong cột và thay bằng chi thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản)

    • Chuyển sang cột mục tiêu chi và chọn loại hình chi phù hợp.

Trong trường hợp các bạn cần, có thể gửi file trực tiếp cho tôi qua email và tôi sẽ giúp nghiệp vụ chuyển đổi sang công cụ mới. Số điện thoại liên hệ là 091 322 0994

Xin chân thành cảm ơn và xin lỗi về phiền toái này.

Bản phần mềm mới có thể tải về ở đây.