Tài liệu tin học

Ngày đăng: 10:37:16 05-11-2010

Đây là cuốn tài liệu về Tin học căn bản đã được sửa đổi từ phiên bản trước. Cuốn tài liệu hướng dẫn những kỹ năng khai thác máy tính căn bản dành cho người dùng.

Chúng tôi rất hy vọng nó sẽ đóng góp một phần vào việc cải thiện kỹ năng cơ bản cho mọi người.