Tài liệu Tin học căn bản

Ngày đăng: 05:03:56 23-10-2010

Đây là bộ tài liệu hướng dẫn về Tin học căn bản được xây dựng theo yêu cầu của dự án CDOPP. Tuy nhiên, có thể sử dụng được cho các mục đích thông thường.