Chi cục PT Nông thôn

Trang này nói về các hoạt động của Chi cục Phát triển Nông thôn Cao Bằng trong khuôn khổ hỗ trợ cải cách ngành nông nghiệp tỉnh. Tại đây sẽ có hàng loạt các bài viết, sự kiện liên quan đến từng nhóm chủ đề riêng của đơn vị như:

  • Các hoạt động TCNL về quản lý hoạt động

  • Thực hiện Theo dõi & Đánh giá dịch vụ công

  • Phát triển nông nghiệp hướng thị trưởng

  • Đổi mới hoạt động hợp tác xã

  • Củng cố Mô hình Nông thôn mới ...