Bắc Kạn

Đây là khu vực lưu trữ thông tin và tài liệu về quá trình đổi mới kế hoạch của tỉnh Bắc Kạn.