Kết nối Cao Bằng

Đây là trang cung cấp các thông tin liên quan đến hệ thống Kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền tỉnh Cao Bằng. Các tài liệu ở đây được chuẩn bị để giúp các bên liên quan nắm bắt được về cơ cấu hoạt động của hệ thống cũng như những nội dung hướng dẫn cụ thể.

1. Tài liệu giới thiệu dành cho Doanh nghiệp

2. Tài liệu giới thiệu cho cơ quan báo chí

3. Tài liệu giới thiệu cho Sở ngành và cơ quan cấp huyện

4. Tổng quan về hệ thống và thiết kế chung