Trang chủ

Chào mừng các bạn đến với trang thông tin

Công tác đổi mới kế hoạch đã diễn ra khá mạnh mẽ tại nhiều tỉnh của Việt Nam trong thời gian gần đây. Với nỗ lực chia sẻ các nguồn thông tin hữu ích giúp các bên liên quan có thể kế thừa được những kinh nghiệm tốt; mạn phép các Dự án và Địa phương nơi tôi đã từng làm việc, xin đăng tải những thông tin về công tác kế hoạch hàng năm các cấp, đặc biệt là cấp xã ở đây!

Tin về Tái cơ cấu Nông nghiệp Cao Bằng

Những thông tin chính:

Tại trang này, chúng tôi sẽ đăng tải một số phân hệ thông tin bao gồm (1) Quy trình lập kế hoạch hiện nay; (2) Tài liệu và công cụ đi kèm các Quy trình này và (3) Một số tài liệu khác liên quan đến hoạt động của các nhóm kế hoạch các tỉnh, huyện. Ngoài ra, để các bên có thể làm quen, trong trang này sẽ có một số chia sẻ khác xoay quanh những vấn đề dưới đây:

  • Vai trò và ý nghĩa của công tác kế hoạch hàng năm cấp xã;

  • Những quan điểm đổi mới cơ bản;

  • Tiến độ một số dự án;

  • Một số tài liệu và công cụ bổ sung;

  • Quan điểm Quy trình "+"

Mục tiêu:

Giới thiệu cho các bên quan tâm những quan điểm và tiếp cận cơ bản về đổi mới kế hoạch hiện nay nhằm:

Thừa kế những kết quả nghiên cứu;

  • Tăng cường liên kết mạng lưới để tạo ra sự vận động mạnh hơn tại nhiều vùng miền;

  • Huy động sự hỗ trợ nguồn lực và mối quan tâm của chính quyền, các nhà tài trợ và các bên liên quan khác...