Tài liệu phục vụ tư vấn

đăng 23:42, 15 thg 12, 2010 bởi Ngoc Dang Dinh
Đây là toàn bộ các tài liệu đầu vào được sử dụng để thực hiện lập kế hoạch cấp xã tại các vùng dự án ở Quảng trị.
Các tài liệu tại Hòa Bình là tại liệu gốc xuất bản từ 9/2009. Tài liệu đã điều chỉnh tại Quảng trị là nhóm được sửa đổi một số điểm.
ĉ
Ngoc Dang Dinh,
23:53, 15 thg 12, 2010
ċ
Planingapproaches.rar
(13908k)
Ngoc Dang Dinh,
23:49, 15 thg 12, 2010
Comments