Quảng Bình

Đây là trang thông tin về Đổi mới kế hoạch và các nỗ lực khác liên quan đến phát triển Nông nghiệp, nông thôn tại Quảng Bình.
Các bạn có thể tìm thấy các thông tin đặc thù cho tỉnh tại đây.
Mục tin này do anh Bùi Tuấn Nhã phụ trách.
Xin chân thành cảm ơn!
ĉ
Bui Tuan Nha,
02:27, 12 thg 10, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
02:27, 12 thg 10, 2017
Ĉ
Bui Tuan Nha,
00:46, 26 thg 11, 2016
Ĉ
Bui Tuan Nha,
01:56, 27 thg 11, 2016
ĉ
Bui Tuan Nha,
01:19, 30 thg 5, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
19:56, 6 thg 6, 2017
ć
Bui Tuan Nha,
02:28, 12 thg 10, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
01:28, 27 thg 5, 2015
ĉ
Bui Tuan Nha,
18:00, 30 thg 11, 2016
ċ
01_MoSEDPs 2017 cap xa BT01.rar
(11664k)
Bui Tuan Nha,
18:03, 30 thg 11, 2016
ċ
01_MoSEDPs 2017 cap xa BT02.rar
(14927k)
Bui Tuan Nha,
18:31, 30 thg 11, 2016
ċ
01_MoSEDPs 2017 cap xa BT03.rar
(14940k)
Bui Tuan Nha,
18:32, 30 thg 11, 2016
ċ
01_MoSEDPs 2017 cap xa BT04.rar
(19190k)
Bui Tuan Nha,
18:34, 30 thg 11, 2016
ĉ
Bui Tuan Nha,
01:28, 27 thg 5, 2015
ĉ
Bui Tuan Nha,
01:28, 27 thg 5, 2015
ć
Bui Tuan Nha,
01:45, 28 thg 5, 2015
Ĉ
Bui Tuan Nha,
18:13, 12 thg 10, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
18:13, 12 thg 10, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
22:59, 24 thg 11, 2016
ċ
1VCAP cap huyen BT.rar
(1402k)
Bui Tuan Nha,
22:59, 24 thg 11, 2016
ĉ
QUOC Nguyen Anh,
18:51, 26 thg 7, 2015
ċ
Bai tap thuc hanh SWOT huyen.rar
(27k)
Bui Tuan Nha,
23:15, 25 thg 7, 2016
ċ
Bannganh1126161429.rar
(351k)
Bui Tuan Nha,
23:29, 25 thg 11, 2016
ċ
Bannganh1127161654.rar
(366k)
Bui Tuan Nha,
01:54, 27 thg 11, 2016
Ĉ
Bui Tuan Nha,
18:44, 21 thg 11, 2015
Ĉ
Bui Tuan Nha,
18:44, 21 thg 11, 2015
ĉ
Bui Tuan Nha,
01:29, 27 thg 5, 2015
ċ
Botrach.zip
(13837k)
Ngoc Dang Dinh,
02:04, 24 thg 10, 2016
ċ
Chuoi Huyen Tuyen Hoa.rar
(1713k)
Bui Tuan Nha,
17:51, 25 thg 7, 2016
ć
Bui Tuan Nha,
03:14, 30 thg 5, 2015
ċ
D-MoSEDP Hang nam cap huyen QB.rar
(1437k)
Bui Tuan Nha,
02:20, 11 thg 10, 2017
ċ
D-SEDP.zip
(1462k)
Ngoc Dang Dinh,
18:22, 11 thg 10, 2017
ć
Bui Tuan Nha,
01:55, 26 thg 5, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
21:11, 27 thg 5, 2015
ĉ
Bui Tuan Nha,
21:14, 27 thg 5, 2015
Ĉ
Bui Tuan Nha,
00:08, 8 thg 6, 2015
ċ
KHPTKTXH 5 nam Minh Hoa.rar
(93k)
Bui Tuan Nha,
18:11, 12 thg 10, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
01:30, 27 thg 5, 2015
Ĉ
Bui Tuan Nha,
21:28, 28 thg 6, 2015
ĉ
Bui Tuan Nha,
17:44, 26 thg 7, 2016
ć
Bui Tuan Nha,
01:35, 27 thg 5, 2015
ċ
M-SEDP xa hang nam QB.zip
(1677k)
Bui Tuan Nha,
18:48, 11 thg 10, 2017
ċ
M-SEDP.zip
(1052k)
Ngoc Dang Dinh,
10:33, 4 thg 9, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
17:45, 26 thg 7, 2016
Ĉ
Bui Tuan Nha,
18:58, 25 thg 11, 2016
ċ
MoSEDP Huyen BT2017.zip
(133k)
Bui Tuan Nha,
23:18, 25 thg 11, 2016
Ĉ
Bui Tuan Nha,
19:39, 17 thg 11, 2016
Ĉ
Bui Tuan Nha,
19:40, 17 thg 11, 2016
Ĉ
Bui Tuan Nha,
19:16, 17 thg 11, 2016
ĉ
Bui Tuan Nha,
17:36, 8 thg 6, 2015
ĉ
Bui Tuan Nha,
17:02, 17 thg 11, 2015
ĉ
QUOC Nguyen Anh,
19:18, 26 thg 7, 2015
ĉ
Bui Tuan Nha,
02:45, 3 thg 7, 2015
ć
Bui Tuan Nha,
17:02, 17 thg 11, 2015
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:15, 30 thg 6, 2016
ċ
VCAP huyen BT.rar
(1402k)
Bui Tuan Nha,
18:57, 26 thg 7, 2016
Ĉ
Bui Tuan Nha,
02:34, 4 thg 7, 2016
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:16, 28 thg 5, 2015
Comments