Cao Bằng

Đây là trang hỗ trợ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã và huyện trung hạn và hàng năm cho tỉnh Cao Bằng từ năm 2018. Các anh chị có thể liên hệ với Đặng Đình Ngọc - 0913220994, ngocdd@sfdp.net; Bùi Tuấn Nhã - 0936880505, nhabt74@gmail.com.
ĉ
Bui Tuan Nha,
01:33, 21 thg 5, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
18:44, 22 thg 5, 2018
ć
Bui Tuan Nha,
01:40, 21 thg 5, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
02:57, 22 thg 5, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
02:29, 20 thg 5, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
02:29, 20 thg 5, 2018
Comments