Hoạt động gần đây của trang web

02:39, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Luu y khi tap huan SEDP trung han xa_CB.docx vào Cao Bằng
02:38, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm Luu y khi tap huan SEDP trung han xa.docx khỏi Cao Bằng
02:34, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Luu y khi tap huan SEDP trung han xa.docx vào Cao Bằng
01:04, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm MoSEDP TH&2018 Bac Nghia.xls khỏi Cao Bằng
01:04, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP TH&2018 Van Thuy.xls vào Cao Bằng
01:04, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP TH&2018 Thai Thuy.xls vào Cao Bằng
00:13, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP Ban Diu 2018.xls vào Cao Bằng
00:07, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm MoSEDP Trung han 2018-2020 xa Ham Ninh - QN.xls khỏi Cao Bằng
00:07, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm MoSEDP trung han 18-20 xa Mai Thuy.xls khỏi Cao Bằng
00:02, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP Trung han 2018-2020 xa Ham Ninh - QN.xls vào Cao Bằng
00:02, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP trung han 18-20 xa Mai Thuy.xls vào Cao Bằng
00:02, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP TH&2018 Bac Nghia.xls vào Cao Bằng
00:01, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 3. Bai giang Thi truong + CGT cho MoSEDP.ppt vào Cao Bằng
00:01, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm M-SEDP xa Trung han CB.zip vào Cao Bằng
00:01, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm M-SEDP xa hang nam CB.zip vào Cao Bằng
00:00, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Bo cau hoi Goi y cac LV KTXH khi tham van Ban Nganh.doc vào Cao Bằng
00:00, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 01_MoSEDP xa Trung han Cao Bang.pptx vào Cao Bằng
00:00, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_Mau Du kien Ngan sach xa trung han.xlsx vào Cao Bằng
00:00, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00 Quy trinh MoSEDP Xa trung han Cao Bang18.docx vào Cao Bằng
18:45, 22 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_Mau Du kien Ngan sach xa trung han.xlsx vào Cao Bằng
02:57, 22 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Bo cau hoi Goi y cac LV KTXH khi tham van Ban Nganh.doc vào Cao Bằng
21:47, 21 thg 5, 2018 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Cao Bằng
21:46, 21 thg 5, 2018 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Bắc Kạn
21:46, 21 thg 5, 2018 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Bắc Kạn
21:45, 21 thg 5, 2018 Ngoc Dang Dinh đã tạo Bắc Kạn

cũ hơn | mới hơn