Hoạt động gần đây của trang web

06:33, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Kết nối Cao Bằng
06:32, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Kết nối Cao Bằng
06:26, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm Tongquan_hethong.pptx vào Kết nối Cao Bằng
06:25, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm systemview.ppt vào Kết nối Cao Bằng
06:25, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm Gioithieuhethong_district.pptx vào Kết nối Cao Bằng
06:25, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm Gioithieuhethong_com.pptx vào Kết nối Cao Bằng
06:25, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm Gioithieuhethong_biz.pptx vào Kết nối Cao Bằng
06:23, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã tạo Kết nối Cao Bằng
06:22, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Cải cách hành chính
00:53, 29 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm Mau KH Nganh cap huyen.rar vào Hà Giang
00:41, 29 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm VCAP_Ha Giang all.zip vào Hà Giang
18:46, 28 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP xa VX20.rar vào Hà Giang
01:21, 28 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm 000_VanBanGoc_03.2018.NQ-HDND ho tro LKH xa.PDF vào Hà Giang
01:21, 28 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm 000_QD_245_UBND_tinh_2018_Quy trinh MoSEDP huyen xa.pdf vào Hà Giang
01:21, 28 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm 00_VanBanGoc_03.2018.NQ-HDND ho tro LKH xa.PDF khỏi Hà Giang
01:21, 28 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm 00_QD_245_UBND_tinh_2018_Quy trinh MoSEDP huyen xa.pdf khỏi Hà Giang
01:20, 28 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_VanBanGoc_03.2018.NQ-HDND ho tro LKH xa.PDF vào Hà Giang
01:20, 28 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_QD_245_UBND_tinh_2018_Quy trinh MoSEDP huyen xa.pdf vào Hà Giang
19:39, 9 thg 6, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm KHDTC Trung han TPHG 2020.xls vào Hà Giang
18:34, 21 thg 5, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm Ngan sach cac huyen HG 20.zip vào Hà Giang
00:36, 13 thg 3, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Hiệp hội Doanh nghiệp
00:35, 13 thg 3, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Hiệp hội Doanh nghiệp
00:34, 13 thg 3, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Hiệp hội Doanh nghiệp
00:32, 13 thg 3, 2019 Ngoc Dang Dinh đã tạo Hiệp hội Doanh nghiệp
23:35, 10 thg 1, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Vie036 plan

cũ hơn | mới hơn