Cao Bằng

Đây là nơi lưu trữ các thông tin về quá trình đổi mới kế hoạch của tỉnh Cao Bằng...
Trang con (1): Đánh giá DDCI 2019
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:00, 24 thg 5, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
22:38, 7 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
23:01, 8 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
22:38, 7 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
00:00, 24 thg 5, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:16, 5 thg 12, 2018
ċ
00_TAI LIEU BĐKH.rar
(3574k)
Bui Tuan Nha,
21:17, 30 thg 6, 2020
ċ
00_TAI LIEU LKH.rar
(1750k)
Bui Tuan Nha,
21:19, 30 thg 6, 2020
ċ
00_TONG HOP TT XD SIP VCAP.rar
(15450k)
Bui Tuan Nha,
21:17, 30 thg 6, 2020
ć
Bui Tuan Nha,
00:16, 5 thg 12, 2018
ć
Bui Tuan Nha,
00:00, 24 thg 5, 2018
ć
Bui Tuan Nha,
00:01, 24 thg 5, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:00, 24 thg 5, 2018
ċ
Gop y cho KH xa cac huyen DA.zip
(39k)
Bui Tuan Nha,
22:40, 7 thg 12, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
02:38, 24 thg 5, 2018
ċ
M-SEDP xa Trung han CB.zip
(1052k)
Bui Tuan Nha,
00:01, 24 thg 5, 2018
ċ
M-SEDP xa hang nam CB.zip
(1677k)
Bui Tuan Nha,
00:01, 24 thg 5, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
20:00, 6 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
19:43, 8 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
01:52, 7 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
00:13, 24 thg 5, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
01:04, 24 thg 5, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
01:04, 24 thg 5, 2018
Comments