Bắc Kạn

Đây là khu vực lưu trữ thông tin và tài liệu về quá trình đổi mới kế hoạch của tỉnh Bắc Kạn.
ĉ
Bui Tuan Nha,
21:35, 22 thg 10, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
19:36, 21 thg 11, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
17:14, 14 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
19:06, 17 thg 11, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
08:48, 7 thg 12, 2018
ć
Bui Tuan Nha,
22:53, 17 thg 11, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
23:05, 5 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
19:06, 4 thg 12, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
01:40, 18 thg 11, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
19:47, 16 thg 11, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
00:36, 3 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
00:36, 3 thg 12, 2018
ć
Bui Tuan Nha,
23:48, 12 thg 12, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
00:00, 14 thg 12, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
00:06, 14 thg 12, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
17:41, 13 thg 12, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
01:48, 16 thg 11, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
01:48, 16 thg 11, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
01:49, 16 thg 11, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
01:49, 16 thg 11, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
01:31, 16 thg 11, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
01:49, 16 thg 11, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
01:48, 16 thg 11, 2018
ć
Bui Tuan Nha,
01:40, 16 thg 11, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
01:32, 18 thg 11, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
21:39, 22 thg 10, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
21:39, 22 thg 10, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
18:27, 14 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
20:09, 12 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
20:10, 12 thg 12, 2018
ċ
Bui Tuan Nha,
19:28, 13 thg 12, 2018
Comments