Bắc Kạn

Đây là khu vực lưu trữ thông tin và tài liệu về quá trình đổi mới kế hoạch của tỉnh Bắc Kạn.
ĉ
Bui Tuan Nha,
21:35, 22 thg 10, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
19:36, 21 thg 11, 2018
ċ
00_KH cac xa DA Ba Be 19-23.rar
(12334k)
Bui Tuan Nha,
17:14, 14 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
19:06, 17 thg 11, 2018
ċ
00_Tai lieu tap huan khoa tinh PHTTKH xa.rar
(20268k)
Bui Tuan Nha,
08:48, 7 thg 12, 2018
ć
Bui Tuan Nha,
22:53, 17 thg 11, 2018
ċ
30A Pac Nam 19-20.rar
(87k)
Bui Tuan Nha,
23:05, 5 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
19:06, 4 thg 12, 2018
ċ
Bieu chi tieu dinh huong Ba Be.zip
(118k)
Bui Tuan Nha,
01:40, 18 thg 11, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
19:47, 16 thg 11, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
00:36, 3 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
00:36, 3 thg 12, 2018
ć
Bui Tuan Nha,
23:48, 12 thg 12, 2018
ċ
KH 2019 BB.rar
(14747k)
Bui Tuan Nha,
00:00, 14 thg 12, 2018
ċ
KH 2019 Na Ri.rar
(4741k)
Bui Tuan Nha,
00:06, 14 thg 12, 2018
ċ
KH 2019 xa DA Ngan son.rar
(10141k)
Bui Tuan Nha,
17:41, 13 thg 12, 2018
ċ
KH Cap nuoc Sinh hoat BC Bđồ.rar
(9502k)
Bui Tuan Nha,
01:48, 16 thg 11, 2018
ċ
KH Quy hoach chan nuoi QĐ BC.rar
(267k)
Bui Tuan Nha,
01:48, 16 thg 11, 2018
ċ
KH Rau an toàn BC Bđồ QĐ giấy.rar
(1822k)
Bui Tuan Nha,
01:49, 16 thg 11, 2018
ċ
KH Thủy lợi BC.rar
(2978k)
Bui Tuan Nha,
01:49, 16 thg 11, 2018
ċ
KH Trung han 4 huyen DA.zip
(572k)
Bui Tuan Nha,
01:31, 16 thg 11, 2018
ċ
KH Tài nguyên nước QĐ BC BĐồ.rar
(15046k)
Bui Tuan Nha,
01:49, 16 thg 11, 2018
ċ
KH bảo vệ và PT rừng QĐ BC Bđồ.rar
(335k)
Bui Tuan Nha,
01:48, 16 thg 11, 2018
ć
Bui Tuan Nha,
01:40, 16 thg 11, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
01:32, 18 thg 11, 2018
ċ
M-SEDP xa Trung han BK18.zip
(1052k)
Bui Tuan Nha,
21:39, 22 thg 10, 2018
ċ
M-SEDP xa hang nam BK18.zip
(1677k)
Bui Tuan Nha,
21:39, 22 thg 10, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
18:27, 14 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
20:09, 12 thg 12, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
20:10, 12 thg 12, 2018
ċ
PM THKH Huyen BK.rar
(1437k)
Bui Tuan Nha,
19:28, 13 thg 12, 2018
Comments